ඕනෑම පුද්ගලයෙක් හැසිරෙන විදිහ අනුව එම පුද්ගලයාගේ සිත කියවන්නේ මෙහෙමයි ඔයාලත් උත්සහා කරලා බලන්නකෝ

ඕනෑම පුද්ගලයෙක් හැසිරෙන විදිහ අනුව එම පුද්ගලයාගේ සිත කියවන්නේ මෙහෙමයි ඔයාලත් උත්සහා කරලා බලන්නකෝ

චන කියන්නේ විශ්වාස කළ හැකි දෙයක් නොවෙයි. ඒ, මිනිස්සු නිතර නිතර වචන වෙනස් කරන නිසයි. ඇතැම් විට, ඇතැම් අයගේ වචන හැටියට කටෙන් එළියට එන්නේත් හිතෙන් අවංකවම හිතනා අදහසක් නොවෙයි. හිතේ එකක් කටින් එකක්.. මෙන්න මේ නිසාම මිනිස්සුන්ගේ හිත් කියවන්නට අපූරු ශාස්ත‍්‍රයක්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *