කතාවක් වගේ සැදුනු මුළු බුකිය පුරාම වේගයෙන් පැතිරෙන කාලෙකින් දැකපු ලස්සනම ෆොටෝ ශුට් එක මෙන්න

කතාවක් වගේ සැදුනු මුළු බුකිය පුරාම වේගයෙන් පැතිරෙන කාලෙකින් දැකපු ලස්සනම ෆොටෝ ශුට් එක මෙන්න

ගමකට එන සිදාදියේ තරුණයෙක් ගමේ තරුණියක් සමග පෙමින් වේලෙන ඉතාමත් ආදර නිය චරාරුප පෙළක් නිරුවතම දකින්න ලැබෙන අද සමාජයේ මෙවැනි දේ ඉතාම දුර්ලභයි මේ එම චයාරුප පෙළයි මෙවැනි දේ හැමදාමත් කරන්න හැකි වේවායි අපිත් ඔවුන්ට සුභ පතමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *