ගංගා මෑණියන්ගේ ආශීර්වාදය පිළිබද චන්දිමාල් සියල්ල හෙළිකරයි මෙන්න එම ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝව

ගංගා මෑණියන්ගේ ආශීර්වාදය පිළිබද චන්දිමාල් සියල්ල හෙළිකරයි මෙන්න එම ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝව

අපි හැමෝටම ආශිර්වාදය ඕන ඕනෑම ආගමකින් කරන්නේ ඒක එක තමයි ඇත්ත කතාව මම ගංගා මෑණියන්ව පුද්ගලිකව අදුනනවා පහතින් නරබන්න එම වීඩියෝව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *