චාමර වීරසිංහයන් ගයන අනියම් ඇසුරක් දුරදික ගොස් ගැබ් ගත් තරුණියක ගැන කියවෙන “අමාවකට අතවනනා” මියුරු ගීතයේ සැගවුණු අමිහිරි අරුත මෙන්න

චාමර වීරසිංහයන් ගයන අනියම් ඇසුරක් දුරදික ගොස් ගැබ් ගත් තරුණියක ගැන කියවෙන “අමාවකට අතවනනා” මියුරු ගීතයේ සැගවුණු අමිහිරි අරුත මෙන්න
ඔබත් පිරිමියෙක්නම් මෙම ගීතයේ කියවෙන පුත්ගලයා කල වගේ අපරාදයක් හීනෙකින්වත් කරන්න එපා. පිරිමි කමටත් ලැජ්ජාවක් බලන්නකෝ මේ ගීතයේ අරුත මෙහෙම පිරිමි ගැන ලැජ්ජයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *