තරගාවලියක අවසානයේ සුපිරි ගීත වැලකින් ප්‍රේක්ෂකයන් පිනවූ සුමීර අදීපගේ මෙන්න සුපිරිම ගායනය

තරගාවලියක අවසානයේ සුපිරි ගීත වැලකින් ප්‍රේක්ෂකයන් පිනවූ සුමීර අදීපගේ මෙන්න සුපිරිම ගායනය

මෙවර සිරස ජුනියර් සුපර් ස්ටාර් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය ඊයේ දිනයේ පැවතුනා. එහිදී හතර දෙනෙකුගේන් සමන්විත කණ්ඩායමේ ජනප්‍රියම තරග කරු ලෙස කිරුල හිමිකරගත්ත. අදිප මේ සැරේ නම් ගීත ගායනය නම් ගීත වැලකින් සමන්විත වුනා. මෙන්න බලන්නකෝ ඔහුගේ ගීත වැල මෙන්න පහත විද්යෝව බලන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *