දැවැද්දට රුපියල් කෝටි 2700ක් දුන්නත් අදටත් කොල්ලෙක්ට සෙට් කරගන්න බැරිවුණු එකම කෙල්ල මෙන්න පුලුවන්නම් සෙට් කරගන්න

දැවැද්දට රුපියල් කෝටි 2700ක් දුන්නත් අදටත් කොල්ලෙක්ට සෙට් කරගන්න බැරිවුණු එකම කෙල්ල මෙන්න පුලුවන්නම් සෙට් කරගන්න මේක බලන ඔබත් අදම උත්සහා කරන්න හරි ගියොත් ඔබත් මේ ලෝකේ සිටින ප්‍රකෝටි පතියෙක් වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *