දෙවෙනි ඉනිමේ චුටි මැණිකේගේ පිස්සු හැදෙන ලස්සනම ලස්සන වැඩටිකක් මෙන්න

දෙවෙනි ඉනිමේ චුටි මැණිකේගේ පිස්සු හැදෙන ලස්සනම ලස්සන වැඩටිකක් මෙන්න

දෙවෙනි ඉනිමේ චුටි මැණිකේගේ පිස්සු හැදෙන ලස්සනම ලස්සන වැඩටිකක් මෙන්න

දෙරණ නාලිකාවේ විකාෂනයවන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍යයෙන් ජනතාව තරට එන ඇය කවුරුත් දන්නා ලිහිණි එහෙමත් නැත්නම් චුටි මැණිකේ බලන්නකෝ මෙයාගේ ලස්ස

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *