නිවුන් කොල්ලෝ දෙන්නෙක් කරපු බොක්කටම වදින සුපිරි රැප් එකක් ෆිල්ට් මේවා බලවත් හැදෙන්න මේවට තමා රියල් රැප් කියන්නේ

නිවුන් කොල්ලෝ දෙන්නෙක් කරපු බොක්කටම වදින සුපිරි රැප් එකක් ෆිල්ට් මේවා බලවත් හැදෙන්න මේවට තමා රියල් රැප් කියන්නේ

උඹට ඇහෙන ජරාවක්.බලලා පනින හිඟන හැත්ත ලංකාවේ කොල්ලෝ නිවුන් කොල්ලෝ දෙන්නෙක් කරපු සුපිරිම වැඩක්. වල් රැප් ගහන අයට ඇඩෙන්න ගහපු සුපිරි රැප් එකක් මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *