පෝරකයට නියමව සිටින කුඩු සක්විති වෙලේ සුදා කුඩු නඩුවෙන් නිදහස්

පෝරකයට නියමව සිටින කුඩු සක්විති වෙලේ සුදා කුඩු නඩුවෙන් නිදහස්

මහා පරිමාන කුඩු කරුවකු වන කුඩු සක්විති වෙලේ සුදා මත්කුඩු නඩුවකින් නිදොස් කොට නිදහස් කරයි
හෙරොයින් මිලි ග්‍රෑම් 06 ක් ළඟ තබා ගැනීමේ වරදට චෝදනා ලැබ සිටි ගම්පොල විදානෙලාගේ සමන්ත කුමාර හෙවත් වෙලේ සුදා නිදහස් කරයි මෙන්න වීඩියෝව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *