මදුසමයෙදී සැමියාගේ පහසින් වශීවුණු බිරිදක් ගැන කියවෙන මෙම ගීතයේ සම්පුර්ණ අරුත බලන්නකෝ මේ ගීතයේ අරුත දැනගත් පසු ඔබ පුදුම වේවි

මදුසමයෙදී සැමියාගේ පහසින් වශීවුණු බිරිදක් ගැන කියවෙන මෙම ගීතයේ සම්පුර්ණ අරුත බලන්නකෝ මේ ගීතයේ අරුත දැනගත් පසු ඔබ පුදුම වේවි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *