මෙන්න රෙදි නවන හරිම ක්‍රමය මෙහෙම රෙදි නැවුවොත් ගොඩම තමා මෙන්න එම විශ්මිත ක්‍රමය

මෙන්න රෙදි නවන හරිම ක්‍රමය මෙහෙම රෙදි නැවුවොත් ගොඩම තමා මෙන්න එම විශ්මිත ක්‍රමය

ඇත්තටම හැම වැඩක්ම කලාවක් නමුත් අපි ඒ බව දන්නේ නෑ අපි හොයනෙත් නෑ හොයන්න වෙලාවකුත් නෑ ඒවගේ තමා ඇදුම් කියන්නෙත් කලාවක් අපිව ලස්සනකරන අපි කවුරුත් ආසාකරන කලාවක් නමුත් ඔබ එම ඇදුම් ඇසරුම් කරන විදිහ හරියට හරිද මෙන්න ඇදුම් නවන සුපිරිම ක්‍රමයක්

A clothes folding talent! Like us to see more like this from China.

Geplaatst door China Plus News op donderdag 19 oktober 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *