රට වටා මහා වැසි සුලිසුලන් විපත් ඇතා මැරූ ශාපය නිසාද මෙන්න රටම කැලැබූ අභිරහස් කතාව

රට වටා මහා වැසි සුලිසුලන් විපත් ඇතා මැරූ ශාපය නිසාද මෙන්න රටම කැලැබූ අභිරහස් කතාව

අවුරුදු 30ක් පමණ සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රදේශයේ හිටපු ලංකාවේ දිගම දළ දෙක හිමි ඇතා ලෙස නම් ලද සියඹලන්ගමුවේ ඇතා උඩවලව වනෝද්‍යානයට ගෙන යාමට උත්සාහ කිරිමේදී ලොරිය කඩාගෙන වැටි මියගිය පුවත ඔබට මතකද? අද වගේම එදත් නා කපන වැස්ස මුළු රත්නපුරයම යටවුනා

අදත් ඒ වගේ ලංකාවටම සම්පතක් වුන දළ පූට්ටුවා මැරුව අදත් ඒ වගේමයි යට වෙන්න වැස්සා දළ පූට්ටුවා මරපු සාපයද මේ වැඩි විස්තර සහ ඡායරූප සහිත වීඩියෝව පහතින්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *