ලංකාවේ ඉන්න සුපිරි තබ්ලා වදයකුවන පේෂල එක්ක පොටෝ එකක් ගහන්න පුංචි දුවෙක් එක්ක පේෂල කල වැඩේ මෙන්න අම්මෝ පිස්සු හැදෙනවා

ලංකාවේ ඉන්න සුපිරි තබ්ලා වදයකුවන පේෂල එක්ක පොටෝ එකක් ගහන්න පුංචි දුවෙක් එක්ක පේෂල කල වැඩේ මෙන්න අම්මෝ පිස්සු හැදෙනවා

හම්බේ ඒකත් පට්ට ??

Geplaatst door අමරබන්දු Amarabandu op donderdag 12 april 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *