ලොව මිල අධික ඉතාම දුර්ලභ ලෙඩ රෝග දහසකට ගුණදෙන දිව්‍යඖෂධයක් වැනි පළතුරක් ලංකාවෙන් හමුවෙයි

ලොව මිල අධික ඉතාම දුර්ලභ ලෙඩ රෝග දහසකට ගුණදෙන දිව්‍යඖෂධයක් වැනි පළතුරක් ලංකාවෙන් හමුවෙයි

ලොව මිල අධික පළතුරක් ලංකාවෙන් හමුවෙලා තියෙනවා ලෙඩ රෝග විශාල ප්‍රමාණයක් සුව කරන මෙම පලතුර තියෙනවා ඒ වගේම තමා පලතුර පරිමාණයෙන් වගා කිරීම ආරම්බ කලොත් ලබාගන්නත් ඔබට පුළුවන් මෙන්න පලතුර පිළිබද විස්තරය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *