විජය ජෝති නමින් ලංකාවේ ඇති එකම හෝටලයේ සිතාගන්නට බැරි අමුතුම කතාව මෙන්න

විජය ජෝති නමින් ලංකාවේ ඇති එකම හෝටලයේ සිතාගන්නට බැරි අමුතුම කතාව මෙන්න
ජනප්‍රිය ගායක ජෝතිපාල සහ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී විජය කුමාරණතුංග මහත්වරුන්ගේ නමින්, ලංකාවේ ඇති එකම හෝටලය වන විජය ජෝති හෝටලය ගැන ඔබ දන්නවාද?. මෙහි අපුරු කතා රැසක් පවතිනවා. මේ ඒ ගැන එහි හිමිකරු කීව අපුරු කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *