විරාත් කෝලිගේ වෙඩින් එකට ආරධනා ලැබූ එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා ගයාන් ලංකාවට ඇවිත් විරාත් කෝලි ගැන කිව්ව පුදුම හිතෙන කතාව මෙන්න

විරාත් කෝලිගේ වෙඩින් එකට ආරධනා ලැබූ එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා ගයාන් ලංකාවට ඇවිත් විරාත් කෝලි ගැන කිව්ව පුදුම හිතෙන කතාව මෙන්න

විරාත් කෝලි කියන්නේ මහ පුදුම මිනිහෙක් වචනයේ අර්ථයෙන්ම මනුස්සයෙක් මැච් එකක් ගහද්දීනම් පඩයා තමා ඒත් සාදාරනයි මොකද කෝලි ගොඩක් දක්ෂයි මෙන්න කොලිගේ වෙඩීමට ගිය එකම ලාංකිකයා කියන පුදුම හිතෙන කතාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *