සැත්කමකින් ඉවත්කළ පාදය රෝගියාගේ හිසට කොට්ටයක් ලෙසට තියලා හිතක් පපුවක් නැති වෛද්යවරු කල අමන වැඩේ – Video

සැත්කමකින් ඉවත්කළ පාදය රෝගියාගේ හිසට කොට්ටයක් ලෙසට තියලා හිතක් පපුවක් නැති වෛද්යවරු කල අමන වැඩේ – Video

තරුණයකුගේ එක් පාදයක පහළ කොටසක් ඉවත් කිරීමේ සැත්කමක් කර තිබේ. සැත්කමෙන් පසුව ඔහු වාට්ටුවට ගෙන ආ පසු ඔහු බැලීමට ගිය ඥතීන්ට දැකගත හැකිවී මෙම සංවේදී දසුනයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *