හිතාගන්නවත් බෑ දියතලාව බස් බෝමබ්ය සැක සහිතයි මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න අලුත් කතාවක් කියයි මෙය ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක්ද..?

හිතාගන්නවත් බෑ දියතලාව බස් බෝමබ්ය සැක සහිතයි මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න අලුත් කතාවක් කියයි මෙය ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක්ද..?

ජීව අත්බෝම්බයක් පුපුරා යෑමෙන් දියතලාව – කහගොල්ලේදී බස් රථය ගිනිගෙන ඇතැයි බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළද ඩීසල් බස් රථයක් තුළ අත්බෝම්බයක් පුපුරා යෑමෙන් එවැනි ගින්නක් හට ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබේද කියා සැකයක් ඇතිවන බව මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා පැවසීය.

යුද භූමියේ සිටි හමුදා නායකයෙකු වශයෙන් ලත් අත්දැකීම් අනුව අත්බෝම්බයක් පුපුරා යෑමෙන් ඩීසල් බස් රථයක් ගිනි ගන්නවා යන්න තමන්ට සිතා ගැනීමට නොහැකි සිද්ධියක් බවද ගුණරත්න මහතා පැවසීය

ක්‍රියාත්මක නොකළහොත් මිසක අත්බෝම්බ පුපුරා නොයන බවත් පැවසූ මේජර් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරත් සඳහන් කළේ අත්බෝම්බයකට ඩීසල් බස්රථයක් තුළ කහගොල්ලේ ඇති වූ ආකාරයේ ගින්නක් ඇතිකිරීමට හැකියාව තිබේදැයි යන්න සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥයන් ගෙන්වා විමසිය යුතු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *