1989 ලංකාවට ආපු සුද්දෙක් නුවර සිට ගාල්ල දක්වා ඇති සුන්දර ස්ථාන වීඩියෝ කරලා බලන්නකෝ ඒ කාලේ ලංකාවේ හැටි

1989 ලංකාවට ආපු සුද්දෙක් නුවර සිට ගාල්ල දක්වා ඇති සුන්දර ස්ථාන වීඩියෝ කරලා බලන්නකෝ ඒ කාලේ ලංකාවේ හැටි

1989 ලංකාවේ සංචාරයට පැමිණි විදේශිකයෙක් තමන්ගේ වෑන් රථයෙන් නුවර සිට ගාල්ල දක්වා එවකට තිබු ප්‍රදාන නගරයන් සහ ලංකාවේ සංස්කෘතික අංගයන් මෙන්ම පරිසරයේ සුන්දර දසුන් ඔහුගේ වීඩියෝ කැමරාවේ සටහන් කරගෙන තිබුනේ මේ ආකාරයටයි බලන්න එම වටිනා වීඩියෝව පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *