අකලට හිසකෙස් පැසීම වලක්වා ගන්න නිවසේදීම කළහැකි සරල ප්‍රතිකාර රැසක්

අකලට හිසකෙස් පැසීම වලක්වා ගන්න නිවසේදීම කළහැකි සරල ප්‍රතිකාර රැසක්

කාන්තා පිරිමි කියලා බේදයකින් තොරව මුහුනපාන ගැටළුවක් තමා අකලට හිසකෙස් පැසීම මේ එසදහා කළහැක ප්‍රතිකාරයන් කිහිපයක්

1 දෙහිකොල යුෂ, දෙහි යුෂ, පොල් කිරි අවුවෙන් රත් කර නෑමට පැයකට පෙර හිසෙහි ආලේප කිරීම.
2 දුම්මැල්ල කොළ ජලය සමග අබරා නෑමට පැයකට පමණ පෙර හිසෙහි ආලේප කිරීම.
3 පොකුරු වද මල් ජලය සමග අබරා නෑමට පැයකට පෙර හිසෙහි ආලේප කිරීම.
4 නිල අවරිය කොළ නෑමට පැයකට පෙර හිසෙහි ආලේප කිරීම.
5 වෙරළු කොළ යුෂ වලින් හිස් සේදීම.
6 රත් මල් කැකුළු කුඩු පොල් කිරි සමග මිශ්‍ර කර ආලේප කිරීම.
7 අමු නෙල්ලි දෙහි යුෂ සමග මිශ්‍ර කර ආලේප කිරීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *