පිරිමි නිදියහනේ කරන වැරදි වැඩ මෙන්න බලන්නකෝ ඔයාලත් මේවා කරනවද කියලා 

පිරිමි නිදියහනේ කරන වැරදි වැඩ මෙන්න බලන්නකෝ ඔයාලත් මේවා කරනවද කියලා

බොහෝ පිරිමි පුද්ගලයන් තම පෙම්වතිය හෝ බිරිද සමග කායිකව එකතුවිමේදී සිදුකරන වැරදි කියා කිහිපයක් ගැනයි අපි අද ඔයාට කියල දෙන්න යන්නේ …

බිරිද හෝ තම පෙම්වතිය නිදියහනේ උපරිම සතුට ලබාදීම සැමියාගේ හෝ පෙම්වතාගේ ප්‍රදාන කාර්යය වෙනවා නමුත් බොහෝ පිරිමින් සිදුකරන මෙම වැරදි හේතුවෙන් පෙම්වතියට හෝ බිරිදට නිදියහනේ ගත හැකි උපරිම සතුට අහිමි වෙනවා බිරිදව උපරිම ලෙස සතුටු කරමින් !@#$% කරනානිවැරදි ආකාරය දැනගන්න නරබන්න පහත වීඩියෝව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *