මැන්ගුස් අහාරයට ගන්නවානම් මේගැනත් පොඩ්ඩක් සිතන්න ඔබට අදහාගන්න බැරිවේවි

මැන්ගුස් අහාරයට ගන්නවානම් මේගැනත් පොඩ්ඩක් සිතන්න ඔබට අදහාගන්න බැරිවේවි

මැන්ගුස් කියන්නේ රසම රස පළතුරක් ලොකු පොඩි හැමෝම කැමතියි නමුත් ගොඩක් ය මැන්ගුස් ආහාරයට ගන්න බයයි මොකද මැන්ගුස් ගොඩක් උෂ්ණ නිසා මොනවා වුනත් මේ පහල තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න මැන්ගුස් ගැන ඔබ කිසිදා නොඇසූ කතාවන් මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *