මෙච්චර කල් Kiss කරලා තිබුණට Kiss කළාට පස්සේ වෙන දේ ගැන දැන සිටියා ද?

මෙච්චර කල් Kiss කරලා තිබුණට Kiss කළාට පස්සේ වෙන දේ ගැන දැන සිටියා ද?

සිපගැනීම කියන්නේ ප්පොදු කාරනාවක් මිනිසුන් පමණක් නෙවෙයි සතා සිවුපාවා පවා සිපගැනීම සිදුකරනවා අපි මේ අද කතා කරන්නේ දෙතොල් සිප ගැනීම පිලිබදව බොහෝ තරුණ තරුණියන් ආදරය කරන අවස්තාවලදී දෙතොල් සිපගැනීම සිදුකරනවා සිපනනීම කළාට පස්සේ වෙන දේ ගැන දැන සිටියා ද දැන්ම මෙය බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *