සිරුරේ විෂ නසන Detox Water කියන්නේ මොනවද…? මෙන්න එම රසවත් විශ්මිත ගුණදෙන පානය සාදාගන්නා ආකාරය

සිරුරේ විෂ නසන Detox Water කියන්නේ මොනවද…? මෙන්න එම රසවත් විශ්මිත ගුණදෙන පානය සාදාගන්නා ආකාරය

Detox Water කියන්නේ අපිට අලූත් දෙයක් වුණත් විදේශිකයන්ට නම් ඉතාම සමීප පානයක්. මෙය විවිධ රසයෙන් හා විවිධ ගුණ ලැබෙන ආකාරයට ගෙදරදීම ඉතාම පහසුවෙන් සාදාගත හැකි පානයක්. එ් එ් පාන වර්ගයට සුවිශේෂී හැකියාවන් තිබෙනවා. අප සාදාගන්නා පානය අනුව එහි ගුණය, ප‍්‍රතිඵල වෙනස් වෙනවා. ආහාර ගැනීමෙන් පසු හෝ දිනකට එක් පානයක් බැගින් හෝ ගන්නවා නම් මෙමගින් ඔබේ සිරුරට ආහාරවලින් සිදුවන අහිතකර බලපෑම අවම කරන්නට පුළුවන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *