අලුත්ම මොබි.ටෙල් වංචාව මෙන්න රුපියල් මිළියන 500 යි !

මොබි ටෙල් ආයතනයේ ආවරණ පුළුල් කිරීමේ ටෙන්ඩරය රුපියල් මිළියන 500 කට අධික අල්ලස් මුදලක් මත විදේශීය සැපයුම්කරුවන් දෙදෙනෙකු වෙත ලබාදී ඇති බවට හැඟවෙන වීඩියෝවක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලය පුරා පැතිරෙමින් පවතී එම වීඩියෝව පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *