මැස්සෙකුටවත් හොරෙන් පියාඹලා යන්න බැරි ලෝකෙටම රහස් සඟවාගෙන සිටින ලොව අධි ආරක්ෂිතම හමුදා කඳවුරු දහය මෙන්න

මැස්සෙකුටවත් හොරෙන් පියාඹලා යන්න බැරි ලෝකෙටම රහස් සඟවාගෙන සිටින ලොව අධි ආරක්ෂිතම හමුදා කඳවුරු දහය මෙන්න

 

මැස්සෙකුටවත් හොරෙන් පියාඹලා යන්න බැරි ලෝකෙටම රහස් සඟවාගෙන සිටින ලොව අධි ආරක්ෂිතම හමුදා කඳවුරු දහය මෙන්න කවදාවත්ම අපිට යන්නට බැරි බව දන්න නමුත් “යන්න තියෙනවනම්” කියලා හිතෙන තැන් මේ ලෝකය පුරාම විසිර පැතිර තියෙනවා. මේ කියන්නට යන්නේ අප නො දන්නා රහස් සඟවාගෙන ඉන්න එහෙම තැන් කිහිපයක් ගැන – ඇත්තෙන්ම ලෝකයේ ඇති අධි ආරක්‍ෂිත හමුදා මූලස්ථාන 10ක් ගැන. මෙන්න පහතින් වීඩියෝව

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *