ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර අද පවතී තරගයේ ජය ලංකාවට මෙන්න එම තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථා

ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර අද පවතී තරගයේ ජය ලංකාවට මෙන්න එම තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථා

අද පවතී තරගයට ඉන්දියාවේ වාසනාවන්තයා වීරත් කෝලි සහබාගී වෙන්නේ නා නමුත් අද ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර තරගයෙන් ලංකාව සුපිරි ජයක්ගන්නවා මේ එම තරගයේ විශේෂ අවස්ථා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *