කොස් ලංකා ආයතනයේ සැබෑ නිරුවත හැමෝටම දැනගන්න Share කරන්න

කොස් ලංකා ආයතනයේ සැබෑ නිරුවත හැමෝටම දැනගන්න Share කරන්න

කොස් ලංකා යනු පෞද්ගලික විදේශ රැකියා ආයතනයකි..මෙය මගින් තරුණ තරුණියන් විදේශ ගතකොට රැකියා වලට යොමු කරන බව මුළු රටම දන්නා කරුණක් නමුත් මොවුන් මෑතක සිට මිනිසුන් රවටා සලී ගසා කන බවට සාක්ෂි ලැබී තිබෙනවා මේ ඒ පිලිබඳ විඩියෝවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *