කොහොමද මේක… මේ කෙල්ලනම් පවු බලන්නකෝ වෙනවැඩේ

කොහොමද මේක… මේ කෙල්ලනම් පවු බලන්නකෝ වෙනවැඩේ

සෙල්ලමක් වගේ පෙනුනට ලේසි නෑ පොඩ්ඩක් එහේ මෙහේ උනොත් බඩුම තමා බලන්නකෝ වෙන වැඩේ

Shotover Canyon Swing

Canyon Swing Chair Queenstown In New Zealand

Geplaatst door Add to Bucketlist op woensdag 8 november 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *