අඳුනේ බලය සොයා ආව නළු නිළියන්ට සිදුවුණ දේ – අවසානෙ වෙන දේ බලන්න